İç Denetçi

İÇ DENETÇİ KİMDİR?
5018 sayılı Kanunda İç Denetimin İç Denetçiler tarafından yürütülebileceği öngörülmüştür. Kamu idarelerinde İç Denetçi olarak atanabilmek için İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası’na sahip olmak zorunludur.
İç Denetçi Kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanması yönünde profesyonel bir yaklaşımla, yönetime danışmanlık hizmeti veren ve güvence sağlayan sertifikalı meslek elemanıdır.
Görevin yerine getirilmesinde bağımsız olan İç Denetçiler, bu görevlerini yerine getirirken İDKK tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş denetim standartları ve meslek ilkelerine uyarlar.

İÇ DENETÇİLERİN GÖREVİ NEDİR?
5018 sayılı Kanunda İç Denetçilerin görevi aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
• Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
• Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
• İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
• Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
• Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
• Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek

İÇ DENETÇİLERİN YETKİLERİ NELERDİR?
• Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek
• Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek
• Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak
• Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek

İÇ DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
• Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek
• Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
• İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi başkanını haberdar etmek
• Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimi başkanına bildirmek
• Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak
• Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak
>